ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 14
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 16
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 459
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 8738
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 68837
  • เริ่มนับ 5 มิถุนายน 2562
  • IP:3.235.184.215
ห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 เมษยน 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร

:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย KWAN Model เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 41

:เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 23

:การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน ของนักเรียน ชัGนมัธยมศึกษาปี ทJี 6 (Developing Matthayomsuksa 6 Students’ English Speaking Ability Using Project Work) 34

:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก 28

:การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน จับใจความ 30

VTR

VTR2

facebook

แผนที่
เข้าสู่ระบบ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน E-Learning ระบบบันทึกผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ภาพอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ICT
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เว็บไซต์เก่า กองลูกเสือโรงเรียนศรีรัตนวิทยา บันทึกเวลาเรียน ITA Online เลขหนังสือออกอัตโนมัติ
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนอยู่ในระดับใด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook