ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 85
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 878
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 878
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 75249
  • IP:3.91.92.194
ห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 เมษยน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย KWAN Model เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 160

:เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 92

:การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน ของนักเรียน ชัGนมัธยมศึกษาปี ทJี 6 (Developing Matthayomsuksa 6 Students’ English Speaking Ability Using Project Work) 297

:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก 105

:การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน จับใจความ 111

VTR

VTR2

facebook

แผนที่
เข้าสู่ระบบ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน E-Learning ระบบบันทึกผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ภาพอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ICT
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เว็บไซต์เก่า กองลูกเสือโรงเรียนศรีรัตนวิทยา บันทึกเวลาเรียน ITA Online เลขหนังสือออกอัตโนมัติ
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนอยู่ในระดับใด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา