ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
 • นายบุญเลิศ พลชลี

  นายบุญเลิศ พลชลี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายขวัญชัย จันทร์แดง

  นายขวัญชัย จันทร์แดง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน

  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางฉวีวรรณ มาลี

  นางฉวีวรรณ มาลี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายปัณณวัฒน์ ทองดี

  นายปัณณวัฒน์ ทองดี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง

  นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางลักษณา นัทธี

  นางลักษณา นัทธี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางศศธร ผาทอง

  นางศศธร ผาทอง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายนรินทร์ วงศ์บา

  นายนรินทร์ วงศ์บา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • ่นายประสิทธิ์ แสงสิงห์

  ่นายประสิทธิ์ แสงสิงห์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสมใจ เคารพ

  นางสมใจ เคารพ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางเสาวคนธ์ เชื้อดี

  นางเสาวคนธ์ เชื้อดี
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสำเร็จ สุนทรา

  นางสำเร็จ สุนทรา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายมานิช ธรรมนิยม

  นายมานิช ธรรมนิยม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวมัทนา แย้มใส

  นางสาวมัทนา แย้มใส
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพูลศรี โสภา

  นางพูลศรี โสภา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายเพียรไพร เคารพ

  นายเพียรไพร เคารพ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวภัทรา ตาอุด

  นางสาวภัทรา ตาอุด
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง

  นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์

  นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์

  นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวรุณธิดา ศรีโสดา

  นางวรุณธิดา ศรีโสดา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวรัญญา คำภาบุตร

  นางวรัญญา คำภาบุตร
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพิชญา สืบนุการณ์

  นางพิชญา สืบนุการณ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายจิรศักดิ์ ใจเรือง

  นายจิรศักดิ์ ใจเรือง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง

  นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง

  นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางกวินทราภรณ์ โกศล

  นางกวินทราภรณ์ โกศล
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์

  นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุพรรณณี จันทเขต

  นางสุพรรณณี จันทเขต
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายทนง สืบนุการณ์

  นายทนง สืบนุการณ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวันเพ็ญ โสมมา

  นางวันเพ็ญ โสมมา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์

  นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว

  นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง

  นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวิทยา นามพันธ์

  นายวิทยา นามพันธ์
  ครูชำนาญการ
 • นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ

  นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ
  ครูชำนาญการ
 • นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์

  นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์
  ครูชำนาญการ
 • นายวิทยา หาญบาง

  นายวิทยา หาญบาง
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ

  นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวอาทิตยาภา ชาบุญเรือง

  นางสาวอาทิตยาภา ชาบุญเรือง
  ครูชำนาญการ
 • นางณัฐฐิญา หะโท

  นางณัฐฐิญา หะโท
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวสมใจ เกษกุล

  นางสาวสมใจ เกษกุล
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวพรทิวา เกิดสิน

  นางสาวพรทิวา เกิดสิน
  ครูชำนาญการ
 • นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์

  นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์
  ครู
 • นายสุบรรณ พรมเสนา

  นายสุบรรณ พรมเสนา
  ครู
 • นางสาวสร้อยดาว กาทอง

  นางสาวสร้อยดาว กาทอง
  ครู
 • นางสาววลีรัตน์ คนหาญ

  นางสาววลีรัตน์ คนหาญ
  ครู
 • นางสาวภาติยา จิรังดา

  นางสาวภาติยา จิรังดา
  ครู
 • นางสาวณัฏฐิณี สมสวย

  นางสาวณัฏฐิณี สมสวย
  ครู
 • นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม

  นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม
  ครู
 • นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์

  นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์
  ครู
 • นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล

  นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล
  ครู
 • นายเทพ จันทคาศ

  นายเทพ จันทคาศ
  ครู
 • นายจารุณ ยะลา

  นายจารุณ ยะลา
  ครู
 • นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง

  นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง
  ครู
 • นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์

  นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์
  ครู
 • นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย

  นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย
  ครู
 • นายทศพล แก้วอาษา

  นายทศพล แก้วอาษา
  ครู
 • นางสุวณี ลือชา

  นางสุวณี ลือชา
  ครู
 • นางศิรินันท์ เผื่อแผ่

  นางศิรินันท์ เผื่อแผ่
  ครู
 • นางสาวทิวารัตน์ ชาลี

  นางสาวทิวารัตน์ ชาลี
  ครู
 • นางสาวรัตนชนก ศรีกุล

  นางสาวรัตนชนก ศรีกุล
  ครู
 • นายนำพล พิมพ์จันทร์

  นายนำพล พิมพ์จันทร์
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวธันยพร แสวงผล

  นางสาวธันยพร แสวงผล
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนุชนภาลัย เหลือนึก

  นางสาวนุชนภาลัย เหลือนึก
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์

  นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์
  ครูผู้ช่วย
 • นายกฤษดา ทิพยเนตร

  นายกฤษดา ทิพยเนตร
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม

  นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม
  ครูผู้ช่วย
 • นางราตรี แสงเอี่ยม

  นางราตรี แสงเอี่ยม
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวสุรัตน์ สมศรี

  นางสาวสุรัตน์ สมศรี
  ครูผู้ช่วย
 • นายเวียงคำ วิจิตร

  นายเวียงคำ วิจิตร
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนุชรี แหนงวงษ์

  นางสาวนุชรี แหนงวงษ์
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ

  นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ
  พนักงานราชการ
 • นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า

  นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า
  พนักงานราชการ
 • นางสาวประภัสรา มาสกุล

  นางสาวประภัสรา มาสกุล
  พนักงานราชการ
 • นายสมจิตร บุรมย์

  นายสมจิตร บุรมย์
  ครูอัตราจ้าง
 • นายอรัญ มาระยาท

  นายอรัญ มาระยาท
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน

  นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวจุฑามณี หัสถา

  นางสาวจุฑามณี หัสถา
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวกิตติมาภรณ์ ยอดประทุมวัน

  นางสาวกิตติมาภรณ์ ยอดประทุมวัน
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวสุดารัตน์ ศรแก้ว

  นางสาวสุดารัตน์ ศรแก้ว
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวธันยมัย พากเพียร

  นางสาวธันยมัย พากเพียร
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวหัทยา มิ่งขวัญ

  นางสาวหัทยา มิ่งขวัญ
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายสุนันท์ มะลิลำ

  นายสุนันท์ มะลิลำ
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายปัญญา ลาพรม

  นายปัญญา ลาพรม
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายทรงพล คชแพทย์

  นายทรงพล คชแพทย์
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวจันทร์จิรา กุลสิงห์

  นางสาวจันทร์จิรา กุลสิงห์
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวกัญญษณัฐ ชัยนาม

  นางสาวกัญญษณัฐ ชัยนาม
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายวรรณะ คุณนาม

  นายวรรณะ คุณนาม
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นางสาวอรทัย แก่นแก้ว

  นางสาวอรทัย แก่นแก้ว
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายเจษฎากร ชูชื่นชูชัยทรัพย์

  นายเจษฎากร ชูชื่นชูชัยทรัพย์
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
 • นายสาคร หนองม่วง

  นายสาคร หนองม่วง
  ลูกจ้างประจำ
 • นายถาวร ตาอุด

  นายถาวร ตาอุด
  ลูกจ้างประจำ
 • นางสาวกุลชญา อุราเลิศ

  นางสาวกุลชญา อุราเลิศ
  ลูกจ้างประจำ
 • นายประสงค์ ขันทอง

  นายประสงค์ ขันทอง
  ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายอำภัย บุตรดีศรี

  นายอำภัย บุตรดีศรี
  ลูกจ้างชั่วคราว
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
  
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 17
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 18
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 8128
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 53477
 • เริ่มนับ 5 มิถุนายน 2562
 • IP:18.232.38.214

5-7 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.28


VTR

VTR2

facebook

ข่าวการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน E-Learning ระบบบันทึกผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ภาพอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน ICT
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เว็บไซต์เก่า กองลูกเสือโรงเรียนศรีรัตนวิทยา บันทึกเวลาเรียน
ระบบสำหรับนักเรียน

การให้บริการสารสนเทศของโรงเรียนอยู่ในระดับใด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook