ผลงานครู
ชื่อผลงาน :การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
ชื่ออาจารย์ : นายขวัญชัย จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 29 มกราคม 2563 อ่านแล้ว : 136


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook