ผลงานครู
ชื่อผลงาน :รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS ระดับเหรียญเงิน"ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน " ระดับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านแล้ว : 69
ชื่อผลงาน :รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS "ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 72
ชื่อผลงาน :รางวัล "ครูผู้สอนยอดเยี่ยม" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ของสพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 55
ชื่อผลงาน :รางวัล "ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2557 ของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 69
ชื่อผลงาน :รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2556 ของ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 46
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2555 ของ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 70
ชื่อผลงาน :เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 66
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2555 ของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 56
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2554 ของ สพป.ศก.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 52
ชื่อผลงาน :รางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี2553 ของ สพท.ศก.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 56
ชื่อผลงาน :ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน16ปีชาย ในการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายสมจิตร บุรมย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 64
ชื่อผลงาน :รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น 2561
ชื่ออาจารย์ : นางศศธร ผาทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 2 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 61
ชื่อผลงาน :รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน skit ม.ปลาย งานศลิปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา หาญบาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 2 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 48
ชื่อผลงาน :ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเวียงคำ วิจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านแล้ว : 46
ชื่อผลงาน :กรรมการตัดสินกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัตน์ สมศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 77
ชื่อผลงาน :กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางฉวีวรรณ มาลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 64
ชื่อผลงาน :แข่งขันทักษะะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ครัั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสุวณี ลือชา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 56
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทศพล แก้วอาษา
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 3 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 54
ชื่อผลงาน :งานวิจัย การจัดทำบทเรียนโมดูล เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายเพียรไพร เคารพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 1 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 69
ชื่อผลงาน :ครูดี่เด่่น คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายเพียรไพร เคารพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 2 มีนาคม 2564 อ่านแล้ว : 69


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook