วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนศรีรัตนวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

     ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ คือ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 

พันธกิจ

     1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

     2.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

     3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล

     4.ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์

     ผุู้เรียนมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล

 

กลยุทธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผุู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามระดับมาตรฐานสากล

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

 © โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook