ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :โครงานเครื่องสูบน้ำไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : การนำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 อ่านแล้ว : 187


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook