ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอศรีรัตนะ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตระกาจ ต่อมาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้วบริเวณบ้านจอก ซึ่งอยู่ติดกับถนนศรีสะเกษ- กันทรลักษ์ ระหว่างกิโลเมตรที่ 34 - 35 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 46 ไร่ 67 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงเรียน เป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีรัตนะ ได้อาศัยโรงเรียนบ้านตระกาจเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีครู 5 คน และนักเรียน 105 คน
พ.ศ. 2525 ย้ายสถานที่เรียนมาตั้งที่โรงเรียนปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว บ้านพักครู พบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ชุมชนได้สร้างอาคารเรียน 5 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
พ.ศ. 2531 ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2533 มีนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก 59 คน
พ.ศ. 2534 ได้หอประชุม 1 หลัง ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลพิงพวย รับนักเรียนได้ 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2535 โรงเรียนสาขาแยกออกเป็นเอกเทศและได้ตั้งชื่อเป็นโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
พ.ศ. 2540 ได้อาคาร 216 ล (ปรับปรุง 2529)
โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยใช้อาคารเรียน โรงเรียนตระกาจ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ. 2525 ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณบ้านจอก ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างกิโลเมตรที่ 35 - 36 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บนเนื้อที่ 46 ไร่ 67 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 ระดับ คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook