อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ 

     ยิ้ม  ไหว้ ทักทายดี มีจิตอาสา

 

เอกลักษณ์

     สร้างคนดี  มีคุณธรรม สู่สังคม

 

ค่านิยมร่วม (CORE VALUE) มุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีของศิษย์

 

นวัตกรรมการทำงาน  :  SIRAT MODEL

     S = การเอาใจใส่ช่วยเหลือ (Service mind)

     I = ร่วมสร้างพลังความดี (Integrity & Ethics)

     R = การยอมรับในความเป็นมืออาชีพ (Recognition)

     A = ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ (Accountability)

     T = ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน (Teamwork)© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook