ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
116
153
269
7
มัธยมศึกษาปีที่ 2
116
108
224
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
123
140
263
8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
355
401
756
21
มัธยมศึกษาปีที่ 4
102
133
235
6
มัธยมศึกษาปีที่ 5
63
138
201
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
71
132
203
7
รวมมัธยมปลาย
236
403
639
19
รวมทั้งหมด
591
804
1395
40

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
114
153
267
7
มัธยมศึกษาปีที่ 2
119
110
229
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
106
124
230
8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
339
387
726
21
มัธยมศึกษาปีที่ 4
104
130
234
6
มัธยมศึกษาปีที่ 5
63
137
200
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
59
117
176
7
รวมมัธยมปลาย
226
384
610
19
รวมทั้งหมด
565
771
1336
40
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook