ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
127
158
285
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
116
153
269
8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
109
108
217
7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
352
419
771
25
มัธยมศึกษาปีที่ 4
105
140
245
9
มัธยมศึกษาปีที่ 5
99
124
223
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
56
132
188
7
รวมมัธยมปลาย
260
396
656
23
รวมทั้งหมด
612
815
1427
48

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /home/eschool/domains/sirat.ac.th/public_html/StudentDMC.php on line 165

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eschool/domains/sirat.ac.th/public_html/StudentDMC.php on line 169
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook