สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญญลักษณ์

เพชรประกายแสงโดยรอบ หมายถึง ความมานะ อดทน มั่นคง มั่นใจ และมีคุณธรรมประจำใจ เป็นการนำแสงสว่างไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิต

ปรัชญา

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ คือ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 


คำขวัญ

มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่จรรยา พัฒนาสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ เหลือง - เทา
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม
สีเทา หมายถึง สติปัญญา มีความรู้ 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีนามว่า
" พระศรีรัตนมงคล "© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook