เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
21 สิงหาคม 2563 52ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ดาวน์โหลด
2 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
20 สิงหาคม 2563 35ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ดาวน์โหลด
3 แผนดำเนินงานประจำปี
20 สิงหาคม 2563 42ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
20 สิงหาคม 2563 41ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ดาวน์โหลด
5 ลิงค์ตอบแบบสอบถาม สดช.
18 สิงหาคม 2563 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ดาวน์โหลด
6 ลิงค์ประเมินความโปรงใสบุคคลภายใน
13 สิงหาคม 2563 84ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
7 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
9 มกราคม 2563 1598ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1074 ดาวน์โหลด
8 คลังความรู้ ติว ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
8 มกราคม 2563 171ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
9 เกียรติบัตรครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
17 ธันวาคม 2562 796ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
161 ดาวน์โหลด
10 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 พฤศจิกายน 2562 168ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
11 งานวิจัย “The development of learning strategies for learning English among EFL learners”
28 พฤศจิกายน 2562 123ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
52 ดาวน์โหลด
12 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2562
30 ตุลาคม 2562 391ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
274 ดาวน์โหลด
13 ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
27 กันยายน 2562 465ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
281 ดาวน์โหลด
14 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562
12 มิถุนายน 2562 484นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4500 ดาวน์โหลด
15 ตัวอย่างเอกสารเพื่อดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 มีนาคม 2562 495นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212 ดาวน์โหลด
16 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชิ้นงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 432นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
250 ดาวน์โหลด
17 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31 มกราคม 2562 536นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
246 ดาวน์โหลด
18 แบบฟอร์ม ID-Plan ภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิถุนายน 2561 616นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
299 ดาวน์โหลด
19 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
21 มิถุนายน 2561 692นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
298 ดาวน์โหลด
20 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
16 มิถุนายน 2561 398นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
743 ดาวน์โหลด
21 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
10 มิถุนายน 2561 451นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
581 ดาวน์โหลด
22 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มิถุนายน 2561 505นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
365 ดาวน์โหลด
23 ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
10 มิถุนายน 2561 292นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
378 ดาวน์โหลด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook