เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
9 มกราคม 2563 753ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
587 ดาวน์โหลด
2 คลังความรู้ ติว ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
8 มกราคม 2563 130ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
57 ดาวน์โหลด
3 เกียรติบัตรครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
17 ธันวาคม 2562 516ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
93 ดาวน์โหลด
4 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 พฤศจิกายน 2562 126ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
5 งานวิจัย “The development of learning strategies for learning English among EFL learners”
28 พฤศจิกายน 2562 95ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
6 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2562
30 ตุลาคม 2562 336ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
244 ดาวน์โหลด
7 ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
27 กันยายน 2562 427ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
254 ดาวน์โหลด
8 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562
12 มิถุนายน 2562 431นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3791 ดาวน์โหลด
9 ตัวอย่างเอกสารเพื่อดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 มีนาคม 2562 448นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
200 ดาวน์โหลด
10 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชิ้นงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 387นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195 ดาวน์โหลด
11 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31 มกราคม 2562 491นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
203 ดาวน์โหลด
12 แบบฟอร์ม ID-Plan ภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิถุนายน 2561 583นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
291 ดาวน์โหลด
13 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
21 มิถุนายน 2561 641นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
285 ดาวน์โหลด
14 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
16 มิถุนายน 2561 360นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
719 ดาวน์โหลด
15 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
10 มิถุนายน 2561 408นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
546 ดาวน์โหลด
16 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มิถุนายน 2561 427นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317 ดาวน์โหลด
17 ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
10 มิถุนายน 2561 252นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361 ดาวน์โหลด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook