เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย KWAN Model เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
26 มีนาคม 2564 188ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
160 ดาวน์โหลด
2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 158ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
92 ดาวน์โหลด
3 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน ของนักเรียน ชัGนมัธยมศึกษาปี ทJี 6 (Developing Matthayomsuksa 6 Students’ English Speaking Ability Using Project Work)
25 มีนาคม 2564 239ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
297 ดาวน์โหลด
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
25 มีนาคม 2564 207ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105 ดาวน์โหลด
5 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน จับใจความ
25 มีนาคม 2564 152ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
111 ดาวน์โหลด
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
334 ดาวน์โหลด
7 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 3/6 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 117ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
92 ดาวน์โหลด
8 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Word search ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
116 ดาวน์โหลด
9 พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
25 มีนาคม 2564 104ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
262 ดาวน์โหลด
10 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาทัศนศิลป์พื้นฐาน 4 หน่วยที่ 3 ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค สมัย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบการทากรอบลอย หรรษา สร้างสรรค์ความคิด
25 มีนาคม 2564 99ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
70 ดาวน์โหลด
11 การแก้ปัญหาการออกเสียง S ท้ายคาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้ IPA (International Phonetic Alphabets Chart)
25 มีนาคม 2564 90ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
12 การจดจาคาศัพท์โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพลิกกลับ (The Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 89ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
60 ดาวน์โหลด
13 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึก
25 มีนาคม 2564 169ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
127 ดาวน์โหลด
14 การพัฒนาการการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของการละครไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยใช้การเรียนรู้แบบ CIPPA Model ประกอบการใช้สื่อการสอ
25 มีนาคม 2564 105ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
143 ดาวน์โหลด
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีสอน แบบไตรสิกขา กับวิธีสอนแบบปกติ
25 มีนาคม 2564 142ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
164 ดาวน์โหลด
16 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ว31101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 102ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
93 ดาวน์โหลด
17 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงและเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25 มีนาคม 2564 85ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
81 ดาวน์โหลด
18 การเดินใต้เส้นเชือกเพื่อฝึกการย่อตัวในการหลบหมัด
25 มีนาคม 2564 97ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62 ดาวน์โหลด
19 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อการสอนการแปรรูปน้ำนมข้าวโพดหวานศรีรัตนะ
25 มีนาคม 2564 97ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
196 ดาวน์โหลด
20 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
25 มีนาคม 2564 108ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
382 ดาวน์โหลด
21 การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์และการใช้ไวยากรณ์เปรียบเทียบ (比较句) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการใช้ไวยากรณ์
25 มีนาคม 2564 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
77 ดาวน์โหลด
22 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการ นำเสนอผลงานของนักเรียน วิชา สุขศึกษาพื้นฐาน 5 (พ33101)
25 มีนาคม 2564 90ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
113 ดาวน์โหลด
23 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
25 มีนาคม 2564 928ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1165 ดาวน์โหลด
24 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 97ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
107 ดาวน์โหลด
25 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านในชีวิตประจาวัน วิชา ภาษาไทย ท22102ประกอบการจัดการ เรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
25 มีนาคม 2564 97ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
69 ดาวน์โหลด
26 การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลาดับและอนุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25 มีนาคม 2564 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
64 ดาวน์โหลด
27 การพัฒนาชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ (5E) เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ (ว 32204) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2564 81ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
133 ดาวน์โหลด
28 การพัฒนาแบบฝึกเสริมบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25 มีนาคม 2564 75ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
53 ดาวน์โหลด
29 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน โน้ตสากล
25 มีนาคม 2564 103ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
160 ดาวน์โหลด
30 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2564 95ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
188 ดาวน์โหลด
31 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
25 มีนาคม 2564 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
297 ดาวน์โหลด
32 รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโรงเรียนศรีรัตนวิทยา SIRAT Model
25 มีนาคม 2564 154ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
54 ดาวน์โหลด
33 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 มีนาคม 2564 102ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62 ดาวน์โหลด
34 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการงาน อาชีพ 1 (งานบ้าน) รหัสวิชา ง21101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
6 มีนาคม 2564 170ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
35 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
21 สิงหาคม 2563 303ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
56 ดาวน์โหลด
36 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
20 สิงหาคม 2563 270ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105 ดาวน์โหลด
37 แผนดำเนินงานประจำปี
20 สิงหาคม 2563 270ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62 ดาวน์โหลด
38 แผนพัฒนาสถานศึกษา
20 สิงหาคม 2563 292ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
130 ดาวน์โหลด
39 ลิงค์ตอบแบบสอบถาม สดช.
18 สิงหาคม 2563 231ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
101 ดาวน์โหลด
40 ลิงค์ประเมินความโปรงใสบุคคลภายใน
13 สิงหาคม 2563 205ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
114 ดาวน์โหลด
41 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
9 มกราคม 2563 3514ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2933 ดาวน์โหลด
42 คลังความรู้ ติว ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
8 มกราคม 2563 290ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
157 ดาวน์โหลด
43 เกียรติบัตรครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
17 ธันวาคม 2562 1650ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
477 ดาวน์โหลด
44 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 พฤศจิกายน 2562 305ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
148 ดาวน์โหลด
45 งานวิจัย “The development of learning strategies for learning English among EFL learners”
28 พฤศจิกายน 2562 264ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
135 ดาวน์โหลด
46 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2562
30 ตุลาคม 2562 554ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
368 ดาวน์โหลด
47 ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
27 กันยายน 2562 690ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
407 ดาวน์โหลด
48 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562
12 มิถุนายน 2562 632นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5994 ดาวน์โหลด
49 ตัวอย่างเอกสารเพื่อดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 มีนาคม 2562 681นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
253 ดาวน์โหลด
50 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชิ้นงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 691นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
389 ดาวน์โหลด
51 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31 มกราคม 2562 798นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
441 ดาวน์โหลด
52 แบบฟอร์ม ID-Plan ภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิถุนายน 2561 779นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
380 ดาวน์โหลด
53 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
21 มิถุนายน 2561 968นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
396 ดาวน์โหลด
54 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
16 มิถุนายน 2561 585นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
848 ดาวน์โหลด
55 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
10 มิถุนายน 2561 616นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
634 ดาวน์โหลด
56 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มิถุนายน 2561 774นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
519 ดาวน์โหลด
57 ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
10 มิถุนายน 2561 440นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
472 ดาวน์โหลด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนศรีรัตนวิทยา