เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2562
30 ตุลาคม 2562 115ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
108 ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
27 กันยายน 2562 257ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
194 ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562
12 มิถุนายน 2562 297นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2402 ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่างเอกสารเพื่อดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 มีนาคม 2562 245นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84 ดาวน์โหลด
5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชิ้นงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 241นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
113 ดาวน์โหลด
6 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31 มกราคม 2562 311นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76 ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์ม ID-Plan ภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิถุนายน 2561 451นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
253 ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
21 มิถุนายน 2561 407นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
222 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
16 มิถุนายน 2561 226นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
584 ดาวน์โหลด
10 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
10 มิถุนายน 2561 245นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
243 ดาวน์โหลด
11 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มิถุนายน 2561 217นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
237 ดาวน์โหลด
12 ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
10 มิถุนายน 2561 135นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
251 ดาวน์โหลด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook