เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
21 สิงหาคม 2563 104ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด
2 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
20 สิงหาคม 2563 84ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
3 แผนดำเนินงานประจำปี
20 สิงหาคม 2563 82ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
20 สิงหาคม 2563 83ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ดาวน์โหลด
5 ลิงค์ตอบแบบสอบถาม สดช.
18 สิงหาคม 2563 122ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ดาวน์โหลด
6 ลิงค์ประเมินความโปรงใสบุคคลภายใน
13 สิงหาคม 2563 105ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
44 ดาวน์โหลด
7 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5
9 มกราคม 2563 2014ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1374 ดาวน์โหลด
8 คลังความรู้ ติว ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
8 มกราคม 2563 195ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
89 ดาวน์โหลด
9 เกียรติบัตรครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
17 ธันวาคม 2562 907ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
204 ดาวน์โหลด
10 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 พฤศจิกายน 2562 196ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
84 ดาวน์โหลด
11 งานวิจัย “The development of learning strategies for learning English among EFL learners”
28 พฤศจิกายน 2562 151ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71 ดาวน์โหลด
12 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2562
30 ตุลาคม 2562 428ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
289 ดาวน์โหลด
13 ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
27 กันยายน 2562 484ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
296 ดาวน์โหลด
14 ตัวอย่าง ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562
12 มิถุนายน 2562 518นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4742 ดาวน์โหลด
15 ตัวอย่างเอกสารเพื่อดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 มีนาคม 2562 534นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
214 ดาวน์โหลด
16 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และชิ้นงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 476นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
297 ดาวน์โหลด
17 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31 มกราคม 2562 616นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
300 ดาวน์โหลด
18 แบบฟอร์ม ID-Plan ภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิถุนายน 2561 647นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
321 ดาวน์โหลด
19 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
21 มิถุนายน 2561 736นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
320 ดาวน์โหลด
20 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
16 มิถุนายน 2561 426นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
765 ดาวน์โหลด
21 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
10 มิถุนายน 2561 484นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
585 ดาวน์โหลด
22 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มิถุนายน 2561 579นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
395 ดาวน์โหลด
23 ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
10 มิถุนายน 2561 316นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
390 ดาวน์โหลด


© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
135 ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ผู้ดูแลระบบ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook