ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
045677094
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2544 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาภาษาไทย
2 2555 ปริญญาโท ศษ.ม. มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 9 พฤศจิกายน 2552- โรงเรียนบ้านทัพหลวง ครูผู้ช่วย
2 11 พฤศจิกายน 2555- โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ครูคศ.3
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงาน© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook