ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายเวียงคำ วิจิตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
เบอร์:
045677094
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2548 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาขนวน
2 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
3 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
4 2559 ปริญญาตรี (5 ปี) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2560-2561 โรงเรียนวัดมโนรม ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ครูผู้ช่วย
2 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ครูผู้ช่วย
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook