ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสุพรรณณี จันทเขต
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
045677094
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2549 ปริญญาตรี / ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / คณิตศาสตร์
2 2557 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2552 -2554 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ครูผู้ช่วย
2 2554-2556 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ครู
3 2556-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ครู
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง 
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook