[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
..มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่จรรยา พัฒนาสุขภาพ อัตลักษณ์ของโรงเรียน "รักการเรียนรู้คู่จรรยา" เอกลักษณ์ของโรงเรียน "องค์กรแห่งการเรียนรู้ "
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 937
พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 


                   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนั้น ทางโรงเรียนศรีรัตนวิทยาจึงกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
                   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีพื้นที่บริการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ
         ๒.๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๒๐ คน
         ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จำนวน  ๒๐๐ คน โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
ศรีรัตนวิทยา ที่แสดงความจำนงจะศึกษาต่อที่โรงเรียนนี้ต่อไปทุกคน และจะรับผู้สมัครทั่วไป
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
         ๓.๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                    ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือเทียบเท่า
                    ๓.๑.๒ เป็นโสด
                    ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                    ๓.๑.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
                    ๓.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
 
๓.๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                    ๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือเทียบเท่า
                    ๓.๒.๒ เป็นโสด
                    ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                    ๓.๒.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
                    ๓๒.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
๔. กำหนดวันและเวลา
         ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                   รับสมัคร                            วันที่ ๑๒ – ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๔
                                                                เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นหยุดราชการ     ณ ห้องโสตทัศนศึกษา                   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
                   สอบวัดความพร้อม          วันที่ ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๔
                   ประกาศผล                        วันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
                                                                ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
                   มอบตัว               วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
         ๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                   รับสมัคร                            วันที่ ๑๒ – ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๔
                                                                เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา                   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
                   สอบคัดห้องเรียน             วันที่ ๒๐ มีนาคม   ๒๕๕๔
                   ประกาศผล                        วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
                                                                ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
                   มอบตัว               วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๕. หลักฐานการรับสมัคร
         ๕.๑  สำเนาทะเบียนบ้าน
         ๕.๒ ปพ. ๑ หรือ ปพ. ๗ (ใบรับรองผลการศึกษา) จำนวน ๑ ชุด
     ๕.๓ รูปถ่ายนักเรียนขนาด  นิ้ว จำนวน ๒ แผ่น 
 
              ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
(นายสมชัย   เย็นสมุทร)

         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ยินดีต้อนรับบุคคลากรท่านใหม่ 17 / ก.ค. / 2557
      ยินดีต้อนรับคุณครูท่านใหม่ 16 / ก.ค. / 2557
      ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก ม.ราชภัฎศรีสะเกษ 16 / ก.ค. / 2557
      ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานฌาปณกิจศพคุณพ่อหนูกัน จันทร์แดง 11 / ก.ค. / 2557
      ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานฌาปณกิจศพบิดาคุณครูไพลิน คำศรี 11 / ก.ค. / 2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kwanchai2519@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


  
ผู้ดูแลระบบ
นายขวัญชัย จันทร์แดง
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50